• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

administrative

สํานักงานเลขานุการ
    สํานักงานเลขานุการสํานักพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานและธุรการภายในสํานักพิมพ์ กํากับดูแลงานพัสดุ รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณ ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ โดยจําแนกออกเป็น 4 งาน  1. งานบริหารและธุระการ 2. งานนโยบายและแผน 3. งานพัสดุ  4. งานรปะกันคุณภาพการศึกษา
 
    1 งานบริหารและธุรการ
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณ การจัดการหนังสือราชการต่าง ๆ  พิมพ์เอกสารราชการ การประชาสัมพันธ์ การเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่และยานพาหนะ การดูแลซ่อมบํารุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารสำนักพิมพ์ และการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของสํานักพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 หน่วยดังนี้

           1.1 หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร
                   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือ ออกเลขที่หนังสือ เสนอเรื่อง บันทึก เรื่องย่อ สรุปความเห็น ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานหนังสือ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร รวบรวมข้อมูล เวียนคําสั่ง ประกาศ ปิดประกาศ ส่งหนังสือและเอกสารทางวิชาการ ดําเนินการจัดวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม เชิญประชุม แจ้งผลการประชุม ส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารหนังสือราชการ รายงานการประชุม สัมมนา ตรวจทานแก้ไขงานพิมพ์ การถ่ายเอกสาร จัดทําสําเนาด้วยเครื่องอัดสําเนา ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส่งข้อมูลให้หัวหน่วยงานอื่นที่มาขอติดต่อและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อขอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

          1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การปรับวุฒิ การโอนย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต่างๆ  การจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย การจัดเก็บดูแลรักษาแฟ้มประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในระหว่างรับราชการ เช่น การตรวจสอบประวัติ การขอหนังสือรับรอง การขอทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท ฯลฯ การขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล การขอเพิ่มวุฒิ  ตรวจสอบบัญชีเซ็นชื่อการปฏิบัติงานและการนำข้อมูลบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล การลาศึกษาต่อ การพัฒนาบุคลากร เช่น การขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ดำเนินการส่งรายชื่อออกคุมสอบ การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อขอรับเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ การขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ

          1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกและให้บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักพิมพ์ ดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารสํานักพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 18,000 ตารางเมตร รวมทั้งรอบบริเวณอาคารที่อยู่ในการดูแลของสํานักพิมพ์ พร้อมควบคุมดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทําการและบริเวณรอบตัวอาคาร ดูแลบํารุงรักษายานพาหนะ จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประสานงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงพัสดุ และสาธารณูปโภคของสำนักให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ

          1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการให้บริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตําราเรียนแก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป แนะนําการบริการซื้อตําราเรียน การให้ข้อมูลข่าวสารในข่าวรามคําแหง ดูแลจัดทําบอร์ดแสดงรายชื่อตําราเรียน ตลอดจนจัดนิทรรศการทางวิชาการของสํานักพิมพ์ พร้อมทั้งจัดทำและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อตำราที่มีจำหน่าย ลงในสื่อสารสนเทศของสำนักพิมพ์ และประสานงานกับเผยประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
 
 
 

บุคลากรในงานบริหารและธุรการ

 
 
 
 

 นายณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม

หัวหน้างานนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
 

 

หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร

 

นางประนอม ดำรงค์เวช

น.ส.สุภาพร สงวนศรี

 

 

หน่วยการเจ้าหน้าที่

 

 

น.ส. อรอนงค์ ลายทิพย์

 
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

นายโสภณ แป้นกลัด

นายอุกฤษณ์ แต่งตั้ง

 

 

หน่วยประะชาสัมพันธ์

   

นายอานนท์ เสาหัด

 

 
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม