• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

sales

ฝ่ายขาย
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การขายตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา 

    1.1 หน่วยส่งเสริมการขาย
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการขาย ประมวลผลข้อมูล ทําการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วางแผนการตลาด จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่และอุปกรณ์การศึกษามาขาย รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการขายให้ผู้ใช้บริการทั้งหน้าร้านและเว็บไซต์ รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับรายการตำรา สถานะของตำราที่มีขายทั้งหมดให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุด

    1.2 หน่วยการขายตําราและอุปกรณ์การศึกษา
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการขายตําราและอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ตรวจนับเงินจากการจําหน่ายตําราและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนําเข้าเงินทุนหมุนเวียนของสํานักพิมพ์ และรายงานยอดการจําหน่ายตําราและอุปกรณ์การศึกษาประจําวัน ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวมนําเอกสารใบเสร็จรับเงินของพนักงานขาย สําเนาเอกสารใบรับสินค้า นําส่งฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายตำรา การจัดวางตำราและอุปกรณ์การศึกษาหน้าร้าน รวบรวมใบเบิก ตรวจสอบยอดและจัดทำรายงานยอดประจำเดือน ควบคุมยอดเบิกจ่ายตำราทางเครื่องควบคุมการขายระบบ POS ตอบคำถามและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการทางหน้าร้าน ประสานงานวางแผนการจัดพิมพ์ตำราวิชาที่ขายดีในแต่ละช่วงปีการศึกษา
 
 

บุคลากรฝ่ายขาย

 
 

นายอำพล กลิ่นนิ่มนวล

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายขาย

 
 

หน่วยส่งเสริมการขาย

 

นายอำพล กลิ่นนิ่มนวล

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการขาย

น.ส. อุดมสุข แช่มช้อย

 

     

 

หน่วยการขายตำราและอุปกรณ์การศึกษา

 

นางณัฐกานต์ มกนันท์

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยการขายตำราและอุปกรณ์การศึกษา

น.ส.สุภาพร บุญช่วย

 

น.ส.อริสา เกิดสุข

 

น.ส.กุลภัช ประพฤติบัตร์

 

นางสุดใจ มณีจักร

 

นายอานนท์ มาบรรดิษฐ์

นายวรโรจน์วัฒน์ ด่านนิรภัย

นายพัฒนะ ลีลานิตย์กุล

นายคฑาหัถต์ ปั้นทอง

นายนนทน์ ขวัญเมือง

 

น.ส.กฤศณิตชา ตาดทรัพย์

       

 

 

   

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม