• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

information

ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการตําราออนไลน์ และจัดส่งตำราส่วนภูมิภาค ทางไปรษณีย์แก่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อทางการสื่อสารไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ลงทะเบียนรับจดหมายและธนาณัติสั่งซื้อตําราทางไปรษณีย์และออนไลน์ เบิกเงินธนาณัติ และรายงานการเบิกเงิน ทำบัญชีรายการสั่งซื้อทางไปรษณีย์และออนไลน์แยกเป็นรายบุคคล บรรจุ และจัดส่งตําราทางพัสดุไปรษณีย์ ทำรายงานค่าส่งของแต่ละหีบห่อ ปิดบัญชีรายบุคคลที่สั่งซื้อตํารา ทางไปรษณีย์และออนไลน์ ทํารายละเอียดและทำรายงานแจ้งฝ่ายบัญชี เพื่อออกเช็คคืนเงินให้ผู้สั่งซื้อกรณีที่ตำราหมดหรือเงินเหลือ สรุปยอดการสั่งซื้อเป็นรายเดือน จัดส่งเซ็คคืนเงินทางไปรษณีย์ให้ผู้สั่งซื้อ ทำทะเบียนควบคุมรายชื่อผู้สั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านการเบิกจ่ายตำรา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบขายออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการเป็นเปลี่ยนแปลงในอนาคต

    1.1 หน่วยเบิกจ่ายตำราออนไลน์
         ดำเนินการเบิกตำราจากคลังใหญ่ เพื่อจัดเตรียมในเบิกจ่ายตำราออนไลน์ และภูมิภาค ให้หน่วยไปรษณีย์ฯ ตามจำนวนและรายการในเอกสารใบเบิกตำรา จัดทำบัญชีคุมสินค้า จัดทำรายงานตำราจำหน่ายหมด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับคืน และจัดเก็บตำราชำรุดเพื่อนำส่งคืนคลังใหญ่ พร้อมดำเนินการตรวจนับ และจัดทำรายงานเบิกจ่ายตำราออนไลน์ และภูมิภาค

    1.2 หน่วยข้อมูลและบริการสารสนเทศ
          ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลตำราที่มีจำหน่าย รับรายการสั่งซื้อทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และส่วนภูมิภาค พร้อมพิมพ์ใบสั่งซื้อจากระบบขายออนไลน์และส่วนภูมิภาค พร้อมตรวจสอบการโอนเงินค่าตำราและค่าจัดส่งเข้าบัญชีค่าตำราของสำนักพิมพ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำสถิติการบริการตำราทางการสื่อสารและอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อทราบข้อมูลตำราที่มีจำหน่าย ตำราหมด และตำราพิมพ์ใหม่ แนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ใช้บริการ

    1.3 หน่วยบริการทางไปรษณีย์ และอิเลคทรอนิกส์
ลงทะเบียนรับ จดหมายและธนาณัติสั่งซื้อตำราทางไปรษณีย์และออนไลน์ เบิกเงินธนาณัติ และจัดทำรายงานการเบิกเงิน จัดทำบัญชีรายการสั่งซื้อทางไปรษณีย์และออนไลน์ และส่วนภูมิภาค แยกเป็นรายบุคคล และแยกตามสาขาวิทยบริการต่าง ๆ เพื่อบรรจุ และจัดส่งตำราทางพัสดุไปรษณีย์ จัดทำรายงานค่าส่งของแต่ละหีบห่อ ปิดบัญชีรายบุคคลที่สั่งซื้อตำราทางไปรษณีย์และออนไลน์ พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเกี่ยวกับตำราที่ไม่มีผู้รับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการและดำเนินการประสานงานกับผู้ใช้บริการ รวบรวมเอกสารใบเบิกสินค้า รวมทั้งจัดทำรายงานการจำหน่ายตำราออนไลน์
 
 

บุคลากรฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์

 
 

นางกนกนพร โฉมศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
การบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์

 
 

หน่วยเบิกจ่ายตำราออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบัญชีและเร่งรัดหนี้สิน

 

นายพลรัตน์ ชายศิลป์ 

นายบุญนภา บุญมี

 

 

 

 

 

 

 

 

         

หน่วยบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์

 

นายคัมภีร์ อิสรั่น

น.ส.สุภาภร ไพบูลนันทพงศ์

นายนราทิป ซุ่นอินทร์

นายธนเชษฐ์ ปิ่นทอง

นายไพฑูรย์ ทางชอบ 

หัวหน้าหน่วยบริการทางไปรษณีย์

และอิเลคทรอนิกส์

   

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม