• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะผู้บริหารสำนักพิมพ์

Image

นายสุรพัฒน์ มังคะลี

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
Image

นางสาวศรัญญา เนียมฉาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำนักพิมพ์
Image

นายวีระพงษ์ ชาติไทย

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์
Image

นายณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม

หัวหน้างานนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
Image

นางจิดาภา มาบรรดิษฐ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
Image

นายณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน
Image
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Image

นางลักขิกา ขจัดภัย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการพิมพ์
Image

นายปริญญา เล็กโป้

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการผลิต
Image

นายประยูร เขียนดี

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
Image

นายอำพล กลิ่นนิ่มนวล

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายขาย
Image

นางสาวประวีณา เกษศรี

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ
Image

นางกนกพร โฉมศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
การบริการทางไปรษณีย์และอิเลคทรอนิกส์
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม