• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

storage

ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับตำราเรียน การจัดเก็บตำราเรียน การจัดส่งตำราเรียน และสื่อการเรียนการสอน สมุดลงทะเบียน สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา อุปกรณ์การศึกษา ครุยปริญญา พร้อมทั้งเบิกจ่ายตำราเรียน ให้ฝ่ายขายดำเนินการขายให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ดูแลสินค้าที่จัดเก็บให้มีความปลอดภัย
 
    1.1 หน่วยคลังสินค้า
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับตําราเรียน จัดเก็บตําราเรียนในคลังใหญ่และคลังย่อย ดำเนินการเบิกตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษาจากคลังใหญ่และคลังย่อย รับตำราจากฝ่ายผลิต จ่ายตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งตำราฝากขายให้ฝ่ายขาย รับคืนตำราชำรุดส่งคืนตำราฝากขาย พร้อมทั้งจัดทําบัญชีการเบิก-จ่าย คุมสินค้าคลังใหญ่และคลังย่อย สรุปยอดตําราเรียนคงคลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเก็บและเบิกเสื้อครุยปริญญา เสื้อครุยสําหรับผู้บริหาร ดูแลจัดเก็บพื้นที่อาคารที่ไว้ตำราให้เป็นระเบียบและจัดตำราให้เป็นหมวดหมู่

    1.2 หน่วยจัดส่ง
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดส่งตําราเรียน จากฝ่ายการผลิต ไปยังคลังใหญ่ และจัดส่งจากคลังใหญ่ไปยังคลังย่อย จัดส่งสมุดลงทะเบียน สมุดแถบรหัสวิชาให้ฝ่ายขาย พร้อมทั้งการประสานงานกับสํานักงานสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค สํานักงานสาขาวิทยบริการต่างประเทศ และผู้ว่าจ้างในเรื่องสถานที่จัดส่ง จํานวนที่จัดส่งตําราเรียนเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างตามคณะ/สํานัก และกองบริการการศึกษา และโครงการภาคพิเศษคณะต่าง ๆ รวมทั้งจัดส่งตำราให้สำนักหอสมุดกลาง และหอสมุดแห่งชาติ โดยออกใบส่งของให้ผู้ว่าจ้างพร้อมเก็บสําเนา นําส่งฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทําสถิติการจัดส่งตําราเรียนไปยังส่วนภูมิภาค สาขาต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 

บุคลากรฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 

 
 

นายประยูร เขียนดี

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

 
 

หน่วยคลังสินค้า

 

นายจักรพงศ์ มงคลทิพย์

นายปฐม ผดุงชอบ

นางมณฑา ว่องวิกย์การ

นางภิชาวดี แป้นกลัด

นายธราธิป บิลอับดุลลา

นางอนงค์ นุ่มสำอางค์

       

 

หน่วยจัดส่ง

 

นายประสงค์ มั่งมี

หัวหน้าหน่วยจัดส่ง

นายกิตติศักดิ์ คตภูธร

 

นายทิวากาล เชาวนะ

 

   

 

   

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม