• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

text preparation

ฝ่ายวิชาการพิมพ์
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและประสานงานการพิมพ์ คำนวณต้นทุน และกำหนดต้นทุนราคาสั่งพิมพ์ทุกชนิด โดยกำหนดราคาและคำนวณต้นทุนการผลิตจากราคาวัสดุปัจจุบัน เลือกสรรหนังสือ ตำรา สื่อการสอนทุกกระบวนวิชาเพื่อจัดเข้าระบบตำราตัวอย่าง เพื่อส่งตำราตัวอย่างให้กับอาจารย์เจ้าของวิชาพร้อมทั้ง ประสานงานอาจารย์เจ้าของวิชาเพื่อเตรียมต้นฉบับตำราเรียน และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตรวจเช็คความถูกต้องของต้นฉบับ ออกแบบปก และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งตกแต่งต้นฉบับให้ถูกต้อง สวยงาม สะดุดตาแก่ผู้ซื้อ ถ่ายภาพและวางหน้า ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการพิมพ์ในระบบออฟเซท และส่งต่อไปยังฝายการผลิต หรือดำเนินการพิมพ์เป็นรูปเล่มในระบบดิจิทัลเลเซอร์ 
       
    1.1 หน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนประสานงานและติดตามงานการพิมพ์ภายใน (ตำรา, เอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกชนิด) ให้แล้วเสร็จตามกำหนด วางแผนประสานงานและติดตามงานพิมพ์ภายนอก เอกสาร วารสาร ของคณะ/สำนัก ทุกชนิดให้แล้วเสร็จตามกำหนด วางแผนประสานงานและพัฒนาการผลิตสื่อการพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อการใช้งานของมหาวิทยาลัย จัดทำประวัติการสั่งพิมพ์ตำราทุกกระบวนวิชาประจำปี สรุปยอดการสั่งพิมพ์ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ประจำปี จัดทำรายงานยอดการสั่งพิมพ์เอกสารจากภายนอก คำนวณต้นทุนการผลิต เสนอราคาจ้างพิมพ์งานทุกชนิด พร้อมทั้งประสานงานติดตามเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุจากงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการคิดต้นทุน และจัดส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปยังฝ่ายบัญชีและตรวจสอบเพื่อเรียกเก็บเงินและติดตามทวงหนี้ต่อไป

    1.2 หน่วยเตรียมต้นฉบับ
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานแจ้งยอดตําราคงเหลือเพื่อแจ้งให้อาจารย์เจ้าของวิชาส่งต้นฉบับตำราเรียนมาดำเนินการจัดพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ ดำเนินการรับต้นฉบับเสนอขออนุมัติพิมพ์ตํารา ถ้าต้นฉบับไม่สมบรูณ์ประสานงานกับผู้รับผิดชอบต้นฉบับให้ดำเนินการปรับแก้ไขต้นฉบับให้สมบูรณ์พร้อมที่จะดําเนินการขั้นตอนต่อไป คิดราคาจําหน่ายตําราทุกกระบวนวิชาตามต้นฉบับ ประเมินการเบิกค่าพิมพ์ต้นฉบับ ประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติเพื่อขอหมายเลขประจําหนังสือ (ISBN) จัดพิมพ์ต้นฉบับตำราเรียนและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมพิสูจน์อักษร ออกแบบปก  และออกแบบเอกสาร วารสาร จุลสาร แผ่นพิมพ์ จัดทําแผ่นป้ายโปสเตอร์ต่าง ๆ จัดทําบาร์โค้ด เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายในสำนักพิมพ์รับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

    1.3 หน่วยถ่ายภาพและวางหน้า
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับงานจากงานเตรียมต้นฉบับ ตำราและสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซท โดยการนำต้นฉบับตำราและสิ่งพิมพ์ มาทำการถ่ายฟิล์มเป็นฟิล์มเนกาทีฟ (Negative) ด้วยกล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ แล้วล้างด้วยเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ โดยผ่านกระบวนการทางน้ำยาเคมี นำฟิล์มที่ได้มาทำการวางหน้า (Lay-out) บนกระดาษทึบแสง (Golden-loard) ให้ครบจำนวนหน้า จำนวนยก ตามใบสั่งงานและตรวจสอบฟิล์มกับต้นฉบับให้ถูกต้อง ส่งงานต่อไปยังฝ่ายการผลิต เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว นำฟิล์มกลับมาเก็บรักษา เพื่อจัดพิมพ์ในครั้งต่อไป
 
 

บุคลากรฝ่ายวิชาการพิมพ์ 

 
 

นางลักขิกา ขจัดภัย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการพิมพ์

 
 

หน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์

 

น.ส.สายพิณ ริดมัด

หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์

น.ส.อุไรวรรณ นามวงษ์

 

 

 

หน่วยเตรียมต้นฉบับ 

 

นายพิษณุ กาญจนกุล

หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ

น.ส.ภันทิลา จักรผัน

 

น.ส.ทัศนีย์ มะหมัด

 

นายธานินทร์ โลเกศเสถียร

 

น.ส.พนิดา กินนารี

น.ส.ฐนิตฐา ยิบพิกุล

น.ส.สุมิตรา ศรีทรัพย์

น.ส.อาทิตยา เห็นประเสริฐ

นายเกรียงไกร เมฆวิจิตร

นายชาย คูตระกูล

น.ส.ชัญญาพิมุกข์ ปาณัสม์กฤษฎา 

น.ส.ญาณิศา สุขชื่น

นายปริญญา เทียมเมือง

นายมานพ แสวงนอก

   

 

หน่วยถ่ายภาพและวางหน้า 

 

นายพิศาล คงถาวร

หัวหน้าหน่วยถ่ายภาพและวางหน้า

นายจิรพัฒน์ ตาดทรัพย์

 

น.ส.ธารน์ ศีลเมือง

 

น.ส.กุสุมา ริดมัด

 

  

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม