• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

mission

สำนักพิมพ์เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ

พิเศษเล่ม 107 ตอนที่ 178 หน้า 43 ลงวันที่ 18 กันยายน 2533 โดยจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหาร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 116 คน จัดแบ่งส่วน

ราชการเพื่อการบริหารเป็น 6 ฝ่าย 1 สำนัก สำนักพิมพ์เป็นศูนย์กลางการผลิตตำราและสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมทั้งจัดจำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษาและเป็นหน่วย

งานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทุกๆด้านโดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้

1. ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม