• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานพัสดุ

งานพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา และการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซม และบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสํานักพิมพ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้


1.1 หน่วยจัดหาพัสดุ

         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามงบประมาณและความต้องการของสํานักพิมพ์ ดำเนินการวางแผนจัดหาพัสดุตามวิธีและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร่วมทั้งดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและตรวจสอบมาตรฐานราคากลางของพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า ทำเอง ตลอดจนดำเนินการทำสัญญาและข้อตกลง ซื้อ/จ้างพัสดุ สำหรับใช้ในราชการของสำนักพิมพ์

1.2 หน่วยคลังพัสดุ

                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทําบัญชีพัสดุ พร้อมทั้งดำเนินการระบุทะเบียนครุภัณฑ์ และหมายเลขประจำครุภัณฑ์ และดำเนินการวางแผนจัดเก็บพัสดุในคลังพัสดุและอะไหล่ชิ้นส่วนสำรอง จัดทำหลักฐานเบิก-จ่ายพัสดุ ให้หน่วยงานภายในสำนักพิมพ์ รวมทั้งการควบคุม และจำหน่วยพัสดุออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.3 หน่วยซ่อมบํารุง

                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ประสานงานกับผู้ชำนาญงานโดยตรง เพื่อทำการซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภคภายในสำนักพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งดำเนินการให้ยืม และส่งคืนพัสดุในราชการ

 
 

บุคลากรงานพัสดุ 

 
 

นางจิดาภา มาบรรดิษฐ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

 
 

หน่วยจัดหาพัสดุ 

 

นายจุมพล แพรกม่วง

น.ส.ปรีดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์

 

 

หน่วยคลังพัสดุ 

 

น.ส.กิตติมา สมเขาใหญ่

นางนันทินี ช่างทอง

 

 

หน่วยซ่อมบำรุง 

 

นายณัฐบดินทร์ พรหมมี

   

  

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม