• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาวิเคราะห์วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนและโครงการ/กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกข้อมูลสําหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัย เพื่อใช้พยากรณ์เตรียมการหรือขยายงานพัฒนาด้านต่าง ๆ วางแผนและพัฒนาด้านบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 หน่วยดังนี้

          1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน รวบรวมแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์รายจ่ายของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารสำนักพิมพ์และมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานและให้ความร่วมมือ  กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักพิมพ์เพื่อจัดทำแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2 หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จัดวางระบบคลังข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูลกลางของหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูล  สถิติและสารสนเทศ จัดทำข้อมูลรายงานประจำปี พร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์กร สถาบันภายใน ภายนอก และต่างประเทศ เกี่ยวกับด้านการพิมพ์ การให้บริการและการจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 
 

บุคลากรงานนโยบายและแผน 

 
 

 นายณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม

หัวหน้างานนโยบายและแผน

 
 

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

 

น.ส.ขวัญทิพย์ พงศ์พิพัฒน์
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

น.ส.ศศิธร จูมดอก

 

 

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

 

นายศราวุธ มณีแจ่มใส

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
   

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 

   

  

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม