• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายการผลิต

ฝ่ายการผลิต
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ตําราเรียน เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐาน การจัดทำสิ่งพิมพ์สําเร็จรูปโดยการพับ เก็บและเข้าเล่มตำราเรียนเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ การหีบห่อและจัดส่งตำราเรียนและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังคณะ/สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

    1.1 หน่วยการพิมพ์
         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ตําราเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซตทำแม่พิมพ์ ดำเนินการถ่ายฟิล์มลงบนแม่พิมพ์ ล้างแม่พิมพ์ อบแห้ง และกัม (Gum) แม่พิมพ์ เก็บรักษาแม่พิมพ์ ก่อนนำไปใช้งาน เตรียมวัสดุการพิมพ์ จัดเตรียมกระดาษสำหรับป้อนเครื่องพิมพ์ จัดเตรียมหมึกพิมพ์และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการจัดพิมพ์ และตัดเจียนรูปเล่มตำรา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานจากเครื่องพิมพ์ออฟเซท ตรวจสอบคุณภาพวัสดุการพิมพ์ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งพิมพ์กับต้นฉบับ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

    1.2 หน่วยจัดทําสิ่งพิมพ์สําเร็จรูป
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพับสิ่งพิมพ์ เก็บเล่ม การจัดทำเป็นรูปเล่มตำราและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการเข้าเล่มแบบไสสันทากาว การเย็บเล่ม ตีเบอร์ และการหีบห่อ รวมทั้งการขนย้ายสิ่งพิมพ์ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
 

บุคลากรฝ่ายการผลิต 

 
 

 

นายปริญญา เล็กโป้

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการผลิต

 
 

หน่วยการพิมพ์

 

นายปริญญา เล็กโป้

หัวหน้าหน่วยการพิมพ์

นายยุทธนา พิมพ์จักร

 

น.ส.ธารินทร์ สิงห์ท้วม

 

นายสมลักษณ์ รุจิเพชร์

 

นายนิวัฒน์ นาคสมบูรณ์

 

นายสำเริง ว่องวิกย์การ

นายอัสนีย์ จำปานาค

นายอนัน ชายทวีป

นายชาตรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นายอำนาจ ทองสกุล

นายอรุณ ทองสุขโชติ

นายวิศวัฒน์ มีพรกิจ

นายสุพจน์ พจน์บัว

นายวีระพล รุ่งเรือง

นายทัพพสาร วงพวง

นายวรเดช ดีช่วย

นายฒิมากร พจน์บัว

นายสิทธิพงษ์ รุ่งทอง

นายสราวุธ พงษ์ชาติ

นายจาตุรงค์ มงคลทิพย์

นายพงษ์พจน์ เดชวิจิตร์

 น.ส.จรัสศรี ชูจันทร์

 นายยุทธพงค์ ยังสง่า

   

 

หน่วยการจัดทำสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

 

นายประมาณ ชัยสงค์

หัวหน้าหน่วยการจัดทำสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

นางพรทิพย์ เสนมา

 

นายนาราวินทร์ แพรกม่วง

 

น.ส.สุภัสสรา คตภูธร

 

นางสุมาลี ยินดีวัลย์

 

 

   

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม