• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานประกัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ โดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาทำการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษาถัดไป ประเมินผลของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุน จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น วางแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผล เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีลักษณะวิเคราะห์ กำหนดแผน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้

         1.1 หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกำหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ และช่วยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ รายงานข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดแผนด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ   ปีถัดไป

          1.2 หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้องตามพันธกิจและโครงสร้าง พร้อมทั้งร่วมศึกษา วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การดำเนินงานรายองค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน อธิบายองค์ประกอบเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบกับการตรวจประเมิน รวมถึงประสานการตรวจและติดตามผลในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประเมินผลการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาด้านประกันคุณภาพการศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาตามวิธีประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 
 

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

น.ส.ศิริพร เย็นประยูร

 

 

 

 

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

นายเชาวนนท์ สินธุพรม

 

 

 

 

  

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม