• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ

ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านการเงิน บัญชีและตรวจสอบของสํานักพิมพ์ รวมทั้งการเบิก-จ่าย  และสิ่งแทนเงิน จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของสำนักพิมพ์

    1.1 หน่วยการเงิน
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของสํานักพิมพ์ การเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทน เงินการจ่ายเงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน และดําเนินการจัดสรรคิด     คํานวณเงินรางวัลสื่อการสอนทุกภาคการศึกษา      ค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง ค่าจัดซ่อม ค่าภาษี เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ค่าจ้างเหมาพนักงานรายชิ้น พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินรางวัลสื่อการสอน เบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์ต้นฉบับ เบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เบิกจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลืออื่น ๆ รวมทั้งค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสีและขาวดำ ค่าใช้สอยทุกประเภทของงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ งบประมาณรายจ่ายและงบเงินทุนหมุนเวียนของสํานักพิมพ์

    1.2 หน่วยบัญชีและเร่งรัดหนี้สิน
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีทุกรายการของสํานักพิมพ์ ทั้งทางด้านรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเกี่ยวกับรายได้จากการจําหน่ายตําราและอุปกรณ์การศึกษา รายได้จากค่าจ้างพิมพ์งาน รายได้จากการให้เช่า รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ ทรัพย์สิน บัญชีต้นทุนการผลิต โดยมีการจัดทำบัญชีและบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของร้านค้าส่งกรมสรรพากร จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์  ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจนับพัสดุประจำปีจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต จดบันทึกรายการวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ตำรา บันทึกชื่อวิชา หมายเลขการพิมพ์ ขนาดรูปเล่ม จำนวนที่สั่งพิมพ์ในใบประมาณการต้นทุน คำนวณในใบประมาณการต้นทุนการผลิตแต่ละกระบวนวิชาเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุการพิมพ์ จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินทุก ๆ สิ้นปี ประสานงานกับฝ่ายวิชาการพิมพ์ เพื่อให้ทราบถึงงานที่สํานักพิมพ์รับจ้างพิมพ์ พร้อมติดตามทวงถามลูกหนี้ที่มาว่าจ้าง เพื่อให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับสํานักพิมพ์
 
    1.3 หน่วยตรวจสอบ
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ เปรียบเทียบ จํานวนเงินจากการขายตําราและอุปกรณ์การศึกษา ตัวเลขทางบัญชีและจํานวนตําราและอุปกรณ์การศึกษา วัสดุการพิมพ์ และทรัพย์สิน ทั้งหมดภายในสํานักพิมพ์ โดยจัดทําบัญชีควบคุมสินค้าและประมวลผลข้อมูลการเบิก การขาย การบริจาค และการให้ในรูปทุนการศึกษา ดําเนินการเปรียบเทียบและจัดทํารายงาน จํานวนยอดสินทรัพย์ทางบัญชีกับจํานวนสินทรัพย์ทั้งหมดของสํานักพิมพ์ และแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

บุคลากรฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ

 
 

น.ส.ประวีณา เกษศรี

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ

 
 

หน่วยการเงิน

 

นายไพโรจน์ พฤศวานิช

ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยการเงิน

น.ส. ปรีดา ศรีช่วย

 

น.ส.พารารัตน์ ทัศนาเอี่ยม

 

นางสุกัญญา อรรถาวร

 

 

 

หน่วยบัญชีและเร่งรัดหนี้สิน

 

น.ส.ยุภาภรณ์ โสภารัตน์

หัวหน้าหน่วยบัญชีและเร่งรัดหนี้สิน

น.ส.ปวีณา รื่นเรณู

 

น.ส.กฤช์ฏิยาภร คำแก้ว

 

นายหนึ่งชาย กลิ่นนาค

 

 

 

         

หน่วยตรวจสอบ

 

นางดวงปกรณ์ ใจภักดี

น.ส.กัญจนณัฏฐ์ จ่าวิสูตร 

นางนันทา มุสิกุล 

 

 

 

 

 

         

   

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม