• เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

Cookie คืออะไร

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง ​ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น ระบบ log in หรือการยืนยันตัวตนด้วย KYC

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • การสมัครสมาชิก
  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนวิเคราะห์

  

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน

  

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

  

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  • เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

  

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นผู้ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

   สำนักพิมพ์เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับพิเศษเล่ม 107 ตอนที่178 หน้า 43 ลงวันที่ 18 กันยายน 2533 โดยจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหาร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 116 คน จัดแบ่งส่วน

ราชการเพื่อการบริหารเป็น 6 ฝ่าย 1 สำนัก สำนักพิมพ์เป็นศูนย์กลางการผลิตตำราและสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมทั้งจัดจำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา

และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทุกๆด้าน

โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้

1. ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

3. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ตามมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล จอมพลถนอม  กิตติขจร แล้วได้เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีนี้ด้วย และได้มีผู้สนใจมาสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากจนแน่นสนามกีฬาแห่งชาติ  

     คณะผู้บริหารสมัยนั้น ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์  ผาสุกนิรันต์ เป็นอธิการบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ว่าควรจะมีเพียงพอและราคาถูก จึงได้มีมติให้จัดพิมพ์ตำราเรียน เอกสาร งานพิมพ์ทุกชนิดของทางราชการเอง ในที่สุดก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้น มุ่งเน้นการผลิตเอกสาร ตำราเรียน อย่างมีคุณภาพมาตลอด โดยจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง อย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพิมพ์ และจัดตั้งองค์การตำราและอุปกรณ์การศึกษาในปี พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการขายตำรา เอกสาร และอุปกรณ์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมาองค์การตำราและอุปกรณ์การศึกษา ได้โอนกิจการเป็นฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดีในปี พ.ศ. 2518         

      ตำราเรียนเล่มแรกที่จัดพิมพ์เองได้แก่วิชา LA 105 คำบรรยาย ป.พ.พ. ว่าด้วยทรัพย์  โดยศาสตราจารย์บัญญัติ  สุชีวะ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2514 ด้วยระบบเลตเตอร์เพรสเรียงตัวอักษรด้วยตัวตะกั่ว 

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการผลิต จำหน่ายตำรา อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นสื่อหลักสำคัญประเภทหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยต่อระบบการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสำนักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2529 นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในปี พ.ศ. 2533 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 43 เล่ม 107 ตอนที่ 178 วันที่ 18 กันยายน 2533 ซึ่งในระยะเริ่มแรก  ใช้อาคารลายสือไท ชั้น 1 และชั้น 2 เป็นสถานที่ดำเนินการ ต่อมาสำนักพิมพ์ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2536 ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่ (อาคารทำการในปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อบริการอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน

 

ปณิธาน (Ambition)
ผลิตตำรา ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิทยาการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

ค่านิยมองค์การ (Mission)
ความเป็นเลิศในการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

 

อัตลักษณ์
ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ

 

เอกลักษณ์
สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการด้านการผลิตตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์

 ผู้อำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสำนักพิมพ์

คณะกรรมการประจำสำนักพิมพ์ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย พิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับภายในาำนักพิมพ์ เพื่อให้เกิดเป็นระบบในการดำเนินการ ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่บงกับการบริหารและการจัดการ แก่ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และปฏิบัติหน้าที่ตามสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

รองผู้อำนวยการ รับผิดชอบการบริหารสำนักพิมพ์ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารภายในสำนักงานเลขานุการ 

 

 

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Ramkhamhaeng University Press

เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108756-58 Website : www.rupress.ru.ac.th
E-mail : Press_web@rumail.ru.ac.th
Copyright © 2021 Computer .All Rights Reserved.

นโยบายการใช้ Cookie

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก"ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookie" เพิ่มอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม