ประเมินความพึงพอใจ

 

RU-Portfolio

 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.63 (4 Votes)

ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ตามมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล จอมพลถนอม  กิตติขจร แล้วได้เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีนี้ด้วย และได้มีผู้สนใจมาสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากจนแน่นสนามกีฬาแห่งชาติ

          คณะผู้บริหารสมัยนั้น ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์  ผาสุกนิรันต์ เป็นอธิการบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ว่าควรจะมีเพียงพอและราคาถูก จึงได้มีมติให้จัดพิมพ์ตำราเรียน เอกสาร งานพิมพ์ทุกชนิดของทางราชการเอง ในที่สุดก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้น มุ่งเน้นการผลิตเอกสาร ตำราเรียน อย่างมีคุณภาพมาตลอด โดยจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง อย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพิมพ์ และจัดตั้งองค์การตำราและอุปกรณ์การศึกษาในปี พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการขายตำรา เอกสาร และอุปกรณ์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อมาองค์การตำราและอุปกรณ์การศึกษา ได้โอนกิจการเป็นฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดีในปี พ.ศ. 2518              

          ตำราเรียนเล่มแรกที่จัดพิมพ์เองได้แก่วิชา LA 105 คำบรรยาย ป.พ.พ. ว่าด้วยทรัพย์  โดยศาสตราจารย์บัญญัติ  สุชีวะ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2514 ด้วยระบบเลตเตอร์เพรสเรียงตัวอักษรด้วยตัวตะกั่ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการผลิต จำหน่ายตำรา อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นสื่อหลักสำคัญประเภทหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยต่อระบบการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสำนักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2529 นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในปี พ.ศ. 2533 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 43 เล่ม 107 ตอนที่ 178 วันที่ 18 กันยายน 2533 ซึ่งในระยะเริ่มแรก  ใช้อาคารลายสือไท ชั้น 1 และชั้น 2 เป็นสถานที่ดำเนินการ ต่อมาสำนักพิมพ์ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2536 ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่ (อาคารทำการในปัจจุบัน) 

พันธกิจ

สำนักพิมพ์เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 107 ตอนที่ 178 หน้า 43 ลงวันที่ 18 กันยายน 2533 โดยจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหาร  มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 116 คน จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น 5 ฝ่าย 1 สำนัก สำนักพิมพ์เป็นศูนย์กลางการผลิตตำราและสื่อสิ่งพิมพ์  พร้อมทั้งจัดจำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา     และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทุกๆด้าน  โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 

  1. ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
  3. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์การ (Mission)

ความเป็นเลิศในการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

ผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อบริการอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน

ปณิธาน (Ambition)

ผลิตตำรา ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิทยาการในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์

ผลิตตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ

เอกลักษณ์

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการด้านการผลิตตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์