1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)

ความเป็นมา

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้การกำกับของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักพิมพ์ ได้จัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

พันธกิจ

สำนักพิมพ์เป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 107 ตอนที่ 178 หน้า 43 ลงวันที่ 18 กันยายน 2533 โดยจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหาร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 148 คน จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น 5 ฝ่าย 1 สานัก สานักพิมพ์เป็นศูนย์กลางการผลิตตาราและสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายตาราและอุปกรณ์การศึกษา และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทุกๆด้าน โดยดาเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 1. ผลิตตารา สื่อสิ่งพิมพ์ และการบริการตามมาตรฐาน 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแบบตลาดวิชาที่ได้มาตรฐานสากล.

ค่านิยมองค์การ (Mission)

ค่านิยมองค์การ ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของความภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปรัชญา (Philosophy)

ผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เพื่อบริการอาจารย์ นักศึกษาและประชาชน.

ปณิธาน (Ambition)

ผลิตสิ่งพิมพ์มาตรฐาน เผยแพร่ และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณพิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม.

อัตลักษณ์

ผลิตตำรา สิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ

เอกลักษณ์

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานสนันสนุนด้านการพิมพ์.