ECT3207 64148 การผลิตสไลด์อิเล็กทรอนิกส์

ECT3207 64148 การผลิตสไลด์อิเล็กทรอนิกส์

ECT3207 64148 การผลิตสไลด์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสตำรา: ECT3207 64148
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 234.00 บาท
รายละเอียดตำรา

อ.ดร.อัญชลี  วิมลศิลป์

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การออกแบบและการเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย

บทที่ 3 การรับรู้และการออกแบบเชิงทัศนะ

บทที่ 4 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ

บทที่ 5 การจัดโครงร่างและการจัดวางองค์ประกอบ

บทที่ 6 หลักการใช้พื้นที่ว่าง

บทที่ 7 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บทที่ 8 หลักการใช้สีเพื่อการออกแบบสไลด์

 บทที่ 9 หลักการใช้ตัวอักษรเพื่อออกแบบสไลด์

บทที่ 10 หลักการเลือกใช้ภาพ

บทที่ 11 หลักการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 12 โปรแกรมและเเหล่งทรัพย์กรสำหรับการสร้างสไลด์แวร์