FRE2901 64112 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

FRE2901 64112 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

FRE2901 64112 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

รหัสตำรา: FRE2101 64112
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 179.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.จิณห์นิภา ทาสุคนธ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง

บทที่ 3 กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์กระแสหลักในยุโรปและอเมริกา

บทที่ 4 มโนทัศน์พื้นฐานของภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง

บทที่ 5 แขนงวิชาภาษาศาสตร์

บทที่ 6 ระบบโครงสร้างเสียงภาษาฝรั่งเศส

บทที่ 7 ระบบโครงสร้างคำภาษาฝรั่งเศส

บทที่ 8 ระบบโครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

- แนวคำตอบและเฉลย