CCE3109 (CCE4104) 64082 การสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

CCE3109 (CCE4104) 64082 การสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

CCE3109 (CCE4104) 64082 การสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

รหัสตำรา: CCE3109-(CCE4104)-64082
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 144.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ,อ.อนุชิต สอนสีดา,อ.วีระยุทธ จันลา

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จำนวน 50 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานการเรียนการสอน

บทที่ 2 การสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทที่ 3 สื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทที่ 4 การวัดและประเมินผลทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทที่ 5 หลักการเขียนแผนการสอนทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทที่ 6 ทักษะการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษาและการจัดการในชั้นเรียน