JPN1011(H) (JPN1001(H) 63164 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น)

JPN1011(H) (JPN1001(H) 63164 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น)

JPN1011(H) (JPN1001(H) 63164 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น)

รหัสตำรา: JPN1011(H)-(JPN1001(H)-63164
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 84.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ปรีดา เมธีภาคยางกูร

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา

ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น

- อักษรฮิระงะนะ

- อักษรคะตะคะนะ

เฉลยแบบฝึกหัด