MA226(S) MTH2206(S) 43176 เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1

MA226(S) MTH2206(S) 43176 เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1

MA226(S) MTH2206(S) 43176 เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1

รหัสตำรา: MA226(S) MTH2206(S) 43176
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 45.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 เมตริกซ์

บทที่ 2 ตัวกำหนด

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 4 ปริภูมิเวกเตอร์

บทที่ 5 การแปลงเชิงเส้น