ENL2003 (LI211) 63005 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ENL2003 (LI211) 63005 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ENL2003 (LI211) 63005 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

รหัสตำรา: ENL2003-(LI211)-63005
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 29.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.วรัตธนันท์ รักษ์วิเชียร

พิมพ์ครั้งที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563 จำนวน 2,000 เล่ม

ประกอบด้วย

- วัตถุประสงค์ทั่วไป

- แผนที่สหราชอาณาจักร

- สหราชอาณาจักร

- ภาษาอังกฤษมาตรฐาน

- สำเนียง RP

- อวัยวะที่ใช้ในการพูด

- เครื่องหมายและศัพท์ที่ควรทราบ

- ระบบเสียงสระ พยัญชนะ เสียงหนักเบา ช่วงจังหวะในประโยค

แบบฝึกหัด เฉลย