คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฎิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฎิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฎิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

รหัสตำรา: con_jounal_0045
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 600.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ศ.พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์

ISBN 978-616-565-116-5

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความนำ

ส่วนที่ 2 คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 4 คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ส่วนที่ 5 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542

ส่วนที่ 6 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ส่วนที่ 7 ความส่งท้าย