VEM6201 56198 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

VEM6201 56198 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

VEM6201 56198 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

รหัสตำรา: VEM6201-56198
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 197.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 จำนวน 200 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 การจัดการและการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย

บทที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาของต่างประเทศ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร

บทที่ 4 หลักการอาชีวศึกษา

บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกัยหลักสูตร

บทที่ 6 ประเภทของหลักสูตรและแนวทางประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทที่ 7 การพัฒนาหลักสูตร

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตร

บทที่ 9 การวิเคราะห์กรอบมาตรฐานหลฃักสูตรอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

บทที่ 10 หลักสูตรฝึกอบรม