VNC2203 60225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC2203 60225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC2203 60225 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

รหัสตำรา: VNC2203-60225
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 175.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บทที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บทที่ 4 การแพร่กระจายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บทที่ 5 ผู้ยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ส่วนที่ 2 ตัวอย่างของนวัตกรรม

บทที่ 6 ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - ค่านิยมหลัก 12 ประการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - คิดเป็น ปรัชญาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

บทที่ 8 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - โครงการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

บทที่ 9 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

บทที่ 10 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - การจัดการศึกาานอกระบบโรงเรียนด้วยการศึกษาระบบโรงเรียน

บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

          -  การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

บทที่ 12 นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

         - การจัดการสึกษาตามอัธยาศัยด้วยแหล่งเรียนรู้

ส่วนที่ 3 แนวโน้มของนวัตกรรม

บทที่ 13 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บทที่ 14 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการเรียนของผู้ใหญ่

บทที่ 15 นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน