TEN6403 59071 การวิจัยในชั้นเรียน

TEN6403 59071 การวิจัยในชั้นเรียน

TEN6403 59071 การวิจัยในชั้นเรียน

รหัสตำรา: TEN6403-59071
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 71.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รศ.ดร.มาลินี บุญรัตพันธุ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความหมายและประเภทของการวิจัย

บทที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียน

บทที่ 4 การกำหนดปัญหาการวิจัย

บทที่ 5 สมมติฐานการวิจัย

บทที่ 6 ตัวแปรในการวิจัย

บทที่ 7 การสร้างวิธีการแก้ปัญหา

บทที่ 8 การทดลองวิธีการแก้ปัญหา

บทที่ 9 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 11 เค้าโครงการวิจัย

บทที่ 12 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน