SO325(S) 32144 การพัฒนาชุมชน

SO325(S) 32144 การพัฒนาชุมชน

SO325(S) 32144 การพัฒนาชุมชน

รหัสตำรา: SO325(S)-32144
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 21.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านพ.ศ.2526

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่326

พระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ.2522

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณการคลังขิงหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ.2521

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาการบริหารการพัฒนาชนบทพ.ศ.2524

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการใช้น้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็กพ.ศ.2525

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบทพ.ศ.2527คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่7/2527 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบท

ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบทว่าด้วยการเบิกจ่ายบรายจ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาชนบทพ.ศ.2529

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนพัฒนาการชุมชนพ.ศ.2521

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีพ.ศ.2525

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนของกระทรวงพ.ศ.2525

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการวางแผนพัฒนาตำบลพ.ศ.2526

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเรื่องแนวนโยบายการพัฒนาชนบทแนวใหม่

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติเรื่องการประสานแผนพัฒนาชนบท

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2529