RUS3403 63048 ภาษารัสซียสำหรับมัคคุเทศก์ 1

RUS3403 63048 ภาษารัสซียสำหรับมัคคุเทศก์ 1

RUS3403 63048 ภาษารัสซียสำหรับมัคคุเทศก์ 1

รหัสตำรา: RUS3403 63048
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 83.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.สมภักดิ์ จันทร์สุกรี

พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จำนวน 100 เล่ม

ประกอบด้วย

แบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

บทที่ 1- บทที่ 8 ประกอบด้วยบส่วนสำคัญคือ

1. โครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์

2. เนื้อหา

3. กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

4. คำอธิบายศัพท์ สำนวน

5. กิจกรรมหรือแบบฝึกหัดหลังจากจบเนื้อหาแต่ละเรื่อง

6. สรุปสาระสำคัญของแต่ละบท

7. แนวตอบ