PHI1000 (PY100) 62170 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1000 (PY100) 62170 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1000 (PY100) 62170 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

รหัสตำรา: PHI1000-(PY100)-62170
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 51.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์,ผศ.วิธาน สุชีวคุปต์

พิมพ์ครั้งที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

บทที่ 2 กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา

บทที่ 3 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์

บทที่ 4 มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม

บทที่ 5 การพัฒนาชีวิตและการแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา

บทที่ 6 ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา

บทที่ 7 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม

บทที่ 8 หลักธรรมของผู้บริหาร

บทที่ 9 ปรัชญาครองรัก ครองเรือน

บทที่ 10 อาชีพกับคุณธรรม

บทที่ 11 จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา

บทที่ 12 ชีวิตกับความตาย