PHC3216 61027 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

PHC3216 61027 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

PHC3216 61027 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

รหัสตำรา: PHC3216-61027
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 75.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.ถาวร มาต้น

พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย

บทที่ 2 การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำวิจัย

บทที่ 3 การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บทที่ 4 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

บทที่ 5 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 การตั้งสมสติฐานการวิจัย

บทที่ 7 การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 8 การเขียนขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 9 การออกแบบวิจัย

บทที่ 10 การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 11 การออกแบบเลือกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 12 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

บทที่ 13 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 14 การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย

บทที่ 15 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์