PE324 (PT421) (PEG3244) (PED4401) 51189 หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม

PE324 (PT421) (PEG3244) (PED4401) 51189 หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม

PE324 (PT421) (PEG3244) (PED4401) 51189 หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม

รหัสตำรา: PE324-(PT421)-(PEG3244)-(PED4401)-51189
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 29.00 บาท
รายละเอียดตำรา

บทที่ 1  ความหมายและความมุ่งหมายของการจัดพลศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 2  การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 3  โครงการพลศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 4  วิธีจัดการแข่งขัน

บทที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 6  การประเมินโครงการพลศึกษา

บรรณานุกรม