LAW2011(H) [LAW2111(H)] 58275 ปพพ.ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

LAW2011(H) [LAW2111(H)] 58275 ปพพ.ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

LAW2011(H) [LAW2111(H)] 58275 ปพพ.ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

รหัสตำรา: LAW2011(H)-(LAW2111H)-58275
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 21.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รศ.มณฑา ประพันธ์เนติวุฒิ

พิมพ์ครั้งที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

1. ความหมายของคำว่า "ตัวแทน"

2. หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน

3. ตัวแทนที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

4. ตัวแทยนรับมอบอำนาจเฉพาะการ

5. ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป

6. ตัวแทนในเหตุฉุกเฉิน

7. ค่าบำเหน็จตัวแทน

8. ตัวแทนหลายคน

9. ตัวแทนทำนิติกรรมกับตนเอง

10. ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ

12. หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวการต่อตัวแทน

13. ความรับผิดชอบของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

14. ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน

15. ตัวแทนค้าต่าง

16. นายหน้า