LAW1104 (LAW1004) 63122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

LAW1104 (LAW1004) 63122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

LAW1104 (LAW1004) 63122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รหัสตำรา: LAW1004-(LAW1104)-63122
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 37.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข,ผศ.ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง

พิมพ์ครั้งที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 จำนวน 10,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3  ระบบกฎหมาย

บทที่ 4   ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 5  การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย

บทที่ 6  ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

บทที่ 7  การเริ่มใช้บังคับและวังสื้นสุดการบังคับใช้กฎหมาย

บทที่ 8  ขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ

บทที่ 9  การตีความกฎหมาย

บทที่ 10  การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย

บทที่ 11  สิทธิ

บทที่ 12  บุคคล

บทที่ 13  กฎหมายกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

บทที่ 14  กฎหมายว่าด้วยมรดก

บทที่ 15  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 16  กระบวนการยุติธรรม