LAO2002 (LO202) 60011 ภาษาลาวพื้นฐาน 4

LAO2002 (LO202) 60011 ภาษาลาวพื้นฐาน 4

LAO2002 (LO202) 60011 ภาษาลาวพื้นฐาน 4

รหัสตำรา: LAO2002-(LO202)-60011
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 27.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ดร.วิเชียร อำพนรักษ์

พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่1 การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษา

บทที่ 2 บทอ่านเกี่ยวกับสารคดี

บทที่ 3 บทอ่านเกี่ยวกับวรรณกรรม

บทที่ 4 คำผญา

บทที่ 5 คำโตงโตย คำภาษิต คำคล้องจอง

บทที่ 6 คำจากภาษาต่างชาติในภาษาลาว