OPR2001 63149 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น 1

OPR2001 63149 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น 1

OPR2001 63149 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น 1

รหัสตำรา: OPR2001-63149
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 323.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จำนวน 50 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน

บทที่ 2 การโปรแกรมเชิงเส้น : ตัวแบบปัญหา

บทที่ 3 การโปรแกรมเชิงเส้น : การแก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ

บทที่ 4 การโปรแกรมเชิงเส้น : การแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ์

บทที่ 5 ตัวแบบปัญหาควบคู่และการวิเคราะห์ความไว

บทที่ 6 ปัญหาการขนส่ง

บทที่ 7 ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข่ายงาน

บทที่ 9 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT และ CPM