OR233 (OPR2303) 42198 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

OR233 (OPR2303) 42198 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

OR233 (OPR2303) 42198 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

รหัสตำรา: OR233-(OPR2303)-42198
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 60.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ศรี วรกุลสวัสดิ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2542 จำนวน 500 เล่ม

บทที่ 1 ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

บทที่ 2 โปรแกรมเชิงเส้น

บทที่ 3 โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม

บทที่ 4 โปรแกรมพลวัต

บทที่ 5 โปรแกรมที่ไม่เป็นเส้นตรง

บทที่ 6 โปรแกรมเชิงน่าจะเป็น

แบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ