MA327 (MTH3207) 47197 พีชคณิตบูลีน

MA327 (MTH3207) 47197 พีชคณิตบูลีน

MA327 (MTH3207) 47197 พีชคณิตบูลีน

รหัสตำรา: MA327 (MTH3207) 47197
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 27.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 พีชคณิตของตรรกยะ

บทที่ 2 พีชคณิตของเซต

บทที่ 3 พีชคณิตบูลีน

บทที่ 4 บูลีนริง

บทที่ 5 วงจรสวิทและวงจรลอกจิค