MA213 (MTH2103) 48358 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

MA213 (MTH2103) 48358 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

MA213 (MTH2103) 48358 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

รหัสตำรา: MA213 (MTH2103) 48358
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 43.00 บาท
รายละเอียดตำรา

บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ

บทที่ 2 สมการพาราเมตริก และเวกเตอร์

บทที่ 3 เวกเตอร์ฟังก์ชันและอนุพันธ์

บทที่ 4 อนุพันธ์ย่อย

บทที่ 5 Multiple integrals