JPN1011(H) (JPN1001(H) 65098 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

JPN1011(H) (JPN1001(H) 65098 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

JPN1011(H) (JPN1001(H) 65098 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1

รหัสตำรา: JPN1011(H) (JPN1001(H) 65098
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 86.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ปรีดา เมธีภาคยางกูร

พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วย

คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา

ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น

- อักษรฮิระงะนะ

- อักษรคะตะคะนะ

เฉลยแบบฝึกหัด