IS302 (LIS3102) 52009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ

IS302 (LIS3102) 52009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ

IS302 (LIS3102) 52009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ

รหัสตำรา: IS302-(LIS3102)-52009
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 45.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 หน่วยงานบริการสารสนเทศ

บทที่ 2 พัฒนาการของการจัดการ

บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ

บทที่ 4 การวางแผน

บทที่ 5 การจัดการองค์การ

บทที่ 6 การจัดคนเข้าทำงาน

บทที่ 7 การสั่งการ

บทที่ 8 การควบคุม

บทที่ 9 อาคารสถานที่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

บทที่ 10 งานของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงในงานห้องสมุดและระบบสารสนเทศ

บทที่ 12 การประกันคุณภาพในห้องสมุด