INT4102 65127 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

INT4102 65127 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

INT4102 65127 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

รหัสตำรา: INT4102 65127
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 290.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.เชาวลิต  ขันคำ

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวน 200 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

บทที่ 2 พื้นฐานการสื่อสารระหว่างระบบด้วยทีซีพี/ไอพี

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ทีซีพีและยูดีซ็อกเก็ต

บทที่ 4 มิดเดิลแวร์และคอร์บา

บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมด้วยจาวาอาร์เอ็มไอมิดเดิลแวร์

บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยเจดีบีซี

บทที่ 7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยซีจีไอ

บทที่ 8 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ

บทที่ 9 เว็บเซอร์วิส

บทที่ 10 พื้นฐานบุรณาการคอมโพเนนต์ด้วยเจเอสเอฟเอ็มวีซีเฟรมเวิร์ก