HE417(H) HED4170(H) 48296 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาระการเรียนรู้สุขศึกษาประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

HE417(H) HED4170(H) 48296 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาระการเรียนรู้สุขศึกษาประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

HE417(H) HED4170(H) 48296 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาระการเรียนรู้สุขศึกษาประวัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รหัสตำรา: HE417(H)-HED4170(H)-48296
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 111.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนฝึกสอน

สถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกในการสอน

ปฏิทินโรงเรียน

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระการเรียนรู้เพิ่มกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

กรอบการจัดทำแผนการเรียนรู้

ตัวอย่างรูปแบบแผนการจัดแผนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา

ตัวอย่างใบงานที่1

ตัวอย่างใบงานที่2

ตัวอย่างการประเมิณผล

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ใบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกประจำวันกิจกรรม ปัญหาและวิธีการแก้ไข

กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสอน