HE415 (HA421) (HED4150) 49272 การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน

HE415 (HA421) (HED4150) 49272 การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน

HE415 (HA421) (HED4150) 49272 การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน

รหัสตำรา: HE415-(HA421)-(HED4150)-49272
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 34.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 วิวัฒนาการของงานสุขศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 3 การบริหารที่นำมาใช้กับงานสุขศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 4 สภาพการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 5 การบริหารจัดการโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

บทที่ 7 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 8 การประเมิณผลโครงการสุขศึกษา

บทที่ 9 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา