HE347 (HA343) (HED3470) 47215 สุขศาสตร์ในโรงเรียน

HE347 (HA343) (HED3470) 47215 สุขศาสตร์ในโรงเรียน

HE347 (HA343) (HED3470) 47215 สุขศาสตร์ในโรงเรียน

รหัสตำรา: HE347-(HA343)-(HED3470)-47215
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 37.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของสุขศาสตร์ในโรงเรียน

บทที่ 2 ปัญหาสุขศาสตร์ในโรงเรียน

บทที่ 3 ประวัติการอนามัยในโรงเรียน

บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของครูเรื่องสุขภาพนักเรียน

บทที่ 5 การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียน

บทที่ 6 การบริการสุขภาพในโรงเรียน

บทที่ 7 การจัดสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

บทที่ 8 โปรแกรมสวัสดิภาพในโรงเรียน

บทที่ 9 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมนุมชน

บทที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพของครู

บทที่ 11 การวัดผลโครงการสุขศาสตร์ในโรงเรียน