GAS2611 GS241 59176 ว่ายน้ำ 1

GAS2611 GS241 59176 ว่ายน้ำ 1

GAS2611 GS241 59176 ว่ายน้ำ 1

รหัสตำรา: GAS2611-GS241-59176
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 29.00 บาท
รายละเอียดตำรา

รองศาสตราจารย์สุนทร  แม้นสงวน

รองศาสตราจารย์ศรีประภา  แม้นสงวน

ภาควิชาพลานามัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2559 จำนวน 300 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติการว่ายน้ำ

บทที่ 2 แผนผังสระว่ายน้ำ

บทที่ 3 การสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ

บทที่ 4 พื้นฐษนการว่ายน้ำ

บทที่ 5 หลักการฝึกหัดการว่ายน้ำ

บทที่ 6 ประเภทต่าง ๆ ของการว่ายน้ำ

บทที่ 7 กฏกติกาการแข่งขันว่ายน้ำเบื้องต้น

บรรณานุกรม