FDT4702 54196 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร

FDT4702 54196 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร

FDT4702 54196 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร

รหัสตำรา: FDT4702-54196
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 87.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 12 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับกลิ่นรส

บทที่ 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสารให้กลิ่นรส

บทที่ 3 การตรวจสอบค่าดัชนีการหักเหแสงของผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรส

บทที่ 4 การตรวจสอบค่าออปติคอลโรเทชันโดยใช้โพลาริมิเตอร์

บทที่ 5 การตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรส

บทที่ 6 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู

บทที่ 7 การสกัดน้ำมันหอมระเหยและโอลีโอเรซินจากขิง

บทที่ 8 การกักเก็บโอลีโอเรซินพริกไทยดำโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บทที่ 9 การสกัดและวิเคราะห์องค์องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย

บทที่ 10 การหาปริมาณวานิลลาโดยใช้เทคนิคไฮ เพอร์ฟอร์มานซ์ ลิควิดโครมาโทกราฟี

บทที่ 11 การตรวจสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวและส้ม

บทที่ 12 การคิดค้นสูตรกลิ่นเชอรีเลียนแบบธรรมชาติ