FDT2205 61276 ปฎิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร

FDT2205 61276 ปฎิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร

FDT2205 61276 ปฎิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร

รหัสตำรา: FDT2205-61276
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 140.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์,อ.รัชดผา สาดตระกูลวัฒนา

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2361 จำนวน 50 เล่ม

ประกอบด้วย

บทปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบโดยการปอกเปลือก

บทปฏิบัติการที่ 2 การเตรียมวัตถุดิบในการลวก

บทปฏิบัติการที่ 3 สุญญากาศในอาหารกระป๋อง

บทปฏิบัติการที่ 4 การผลิตอาหารกระป๋อง

บทปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

บทปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตะเข็บกระป๋อง

บทปฏิบัติการที่ 7 การใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ

บทปฏิบัติการที่ 8 การศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่อาหารกระป๋อง

บทปฏิบัติการที่ 9 โปรแกรมคำนวณค่าศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อน

บทปฏิบัติการที่ 10 การคำนวณระยะเวลาการฆ่าเชื้อ และค่าการทำลายเชื้อ

                         ตลอดทั้งกระบวนการด้วยวิธีใช้สูตร