ECO2103(H) EC213(H) 56134 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ECO2103(H) EC213(H) 56134 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ECO2103(H) EC213(H) 56134 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

รหัสตำรา: ECO2103(H)-EC213(H)-56134
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 23.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2556 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 เศรษฐกิจในยุคโบราณ

บทที่ 2 สังคมภายในระบบแมนเนอร์ในยุคกลาง

บทที่ 3 อุตสาหกรรมงานช่างฝีมือในยุคกลาง

บทที่ 4 การค้าและการขยายตัวของเมืองในยุคกลาง

บทที่ 5 จุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมในยุคกลาง

บทที่ 6 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในยุคสมัยใหม่

บทที่ 7 ผลทางเศรษฐกิจของการขยายอาณาเขตของยุโรปสู่โพ้นทะเล

บทที่ 8 การวางรากฐานของระบบทุนนิยม

บทที่ 9 ลัทธิพาณิชย์นิยม

บทที่ 10 การปฏิวัติอุตสาหกรรม

บทที่ 11 การปฏิวัติเกษตรกรรม

บทที่ 12 การพัฒนาด้านการค้าในศตวรรษที่ 19

บทที่ 13 การพัฒนาด้านการลงทุน การจัดองค์กรธุรกิจและการเงินการคลัง

บทที่ 14 เศรษฐกิจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 

บทที่ 15 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 1930

ตัวอย่างข้อสอบ