EA439 (434) (EDA4139) 50067 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

EA439 (434) (EDA4139) 50067 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

EA439 (434) (EDA4139) 50067 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสตำรา: EA439-(434)-(EDA4139)-50067
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 42.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 10 บท

บทที่ 1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2 การบริหารหลักสูตร

บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ

บทที่ 4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา

บทที่ 5 ครูกับการสอน

บทที่ 6  นักเรียนกับการเรียนรู้

บทที่ 7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด

บทที่ 8 สื่อการสอน

บทที่ 9 การนิเทศภายในสถานศึกษา

บทที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา