EA438 (EDA4138) 43172 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

EA438 (EDA4138) 43172 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

EA438 (EDA4138) 43172 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รหัสตำรา: EA438-(EDA4138)-43172
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 153.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนี้อหาจำนวน 5 ตอน 20 บทดังนี้

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บทที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์ ปรัชญาและความสำคัญ

บทที่ 2 ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน

บทที่ 3 การทำความเข้าใจชุมชน

บทที่ 4 นโยบาย วัตถุประสงค์และกลวิธีของการประชาสัมพันธ์

บทที่ 5 การบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ มีต่อชุมชน

บทที่ 6 กระบวนการแห่งการติดต่อสื่อสาร

บทที่ 7 การติดต่อสื่อสารกับประชาชนภายในโรงเรียน

บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารกับประชาชนภายนอกโรงเรียน

บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน

ตอนที่ 3 เครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสาร

บทที่ 10 การนำเสนอด้วยวาจา

บทที่ 11 การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ์

บทที่ 12 วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ์

บทที่ 13 การเตรียมการสั่งพิมพ์ต่าง ๆ

บทที่ 14 กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน

ตอนที่ 4 การประเมินผล

บทที่ 15 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บทที่ 16 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการประสัมพันธ์โรงเรียน

ตอนที่ 5 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บทที่ 17 การพัฒนาโครงการ

บทที่ 18 การฝึกอบรม

บทที่ 19 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บทที่ 20 การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน