EA437 (EDA4137) 47051 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

EA437 (EDA4137) 47051 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

EA437 (EDA4137) 47051 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

รหัสตำรา: EA437-(EDA4137)-47051
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 41.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 บทดังนี้

บทที่ 1 โรงเรียนในประเทศไทย

บทที่ 2 ชุมชนในประเทศไทย

บทที่ 3 โรงเรียนชุมชน

บทที่ 4 หลักการสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน

บทที่ 5 หลักการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

บทที่ 6 การติดต่่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

บทที่ 7 กิจกรรมเพี่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

บทที่ 8 การจัดและบริหารโครงการในโรงเรียนชุมชน