EA436 (EDA4136) 44188 การบริหารกิจการนักเรียน

EA436 (EDA4136) 44188 การบริหารกิจการนักเรียน

EA436 (EDA4136) 44188 การบริหารกิจการนักเรียน

รหัสตำรา: EA436-(EDA4136)-44188
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 79.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 12 บท

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน

บทที่ 2 การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย

บทที่ 3 การจัดทำระเบียบนักเรียน

บทที่ 4 การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย

บทที่ 5 การจัดบริการนักเรียน การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

บทที่ 6 การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

บทที่ 7 การจัดบริการนักเรียน : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน

บทที่ 8 การจัดกิจกรรมนักเรียน

บทที่ 9 การจัดองค์การและการบริหารกิกรรมนักเรียน

บทที่ 10 แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน

บทที่ 11 การจัดกิจกรรมเสริมการสอน

บทที่ 12 ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน